24/02/2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΑΚΙΔΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου στις 20:30 στο εντευκτήριο του συλλόγου.
Το μέλος μας Αλεξάνδρου Βασίλης θα κάνει παρουσίαση με θέμα υλικά και προετοιμασία σακιδίου για μονήμερη εξόρμηση/δράση.

01/01/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

Όλοι οι Ορει­βα­τι­κοί, Xιο­νο­δρο­μι­κοί Σύλ­λο­γοι βά­σει του Aθλη­τι­κού ­Nό­μου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-99) υπο­χρε­ού­νται να διορ­γα­νώ­νουν ανα­βά­σεις/εξορ­μή­σεις και εκ­παι­δεύ­σεις μό­νο για τα μέ­λη τους.
Επο­μέ­νως και ο ΕΟΣ Θεσ­σα­λο­νί­κης διορ­γα­νώ­νει εξορ­μή­σεις/ανα­βά­σεις/εκ­παι­δεύ­σεις και γε­νι­κό­τε­ρα δρα­στη­ριό­τη­τες μό­νο για τα μέ­λη του.